Definition of Sazia

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Sazia  is of  Indian  origin,  it generally means    or ,  Name  Sazia  is a  Feminine  (or Girl) name.   Person with name Sazia are mainly  Muslim  by religion.  .  

Show more information of name  Sazia

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Sazia  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Sahas, Sasha, Sasa, Sasi, Saihaj, Sascha, Sacha, Sakshi, Sayesha, Sachi, Sachh, Saija, Saiyasha, Sahaj, Saachi, Sage, Sashi, Seoc, Saskia, Sasya, Sahika, Sahkyo, Osaze, Sesha, Saju, Sachie, Sekai, Sakhi, Sagi, Sahasya, Seiko, Sequoia, Saqui, Seok, Sajiyya, Sakhee, Saiyash, Saji, Seija, Saga, Sahoj, Saku, Seiichi, Saesha, Sayooj, Saki, Sasho, Sajaa, Sayuj, Sakke

Show more information for this name
Find compatibility of name Sazia with different names

Summary...
Origin: Indian
Meaning:   or
Gender: Girl
Religion: Muslim
Suffixed Name: Saziabegum, Saziabano, Saziaben
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved