Gender of Eligio

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Eligio  is a  Masculine  (or Boy)  name.  
Name  Eligio  is of  Italian  origin,  and it generally means  To Choose.  Person with name  Eligio  are mainly    by religion.

Show more information of name  Eligio

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Eligio  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Els, Eliska, Eilis, Elisha, Elija, Elijah, Elissa, Eliasz, Elki, Ellice, Eloise, Elsa, Elicia, Elis, Eliza, Elek, Eliseo, Elouise, Elke, Eelis, Elishia, Eligia, Elishua, Elias, Eloisa, Elok, Ellis, Elakshi, Eloisee, Elise, Elisa, Eilig, Elka, Eliisa, Elica

Show more information for this name
Find compatibility of name Eligio with different names

Summary...
Gender: Boy
Origin: Italian
Meaning: To Choose
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved