Gender of Sequoia

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Sequoia  is a  Feminine  (or Girl)  name.  
Name  Sequoia  is of  Indian, English  origin,  and it generally means    or .  Person with name  Sequoia  are mainly  Christian  by religion.

Show more information of name  Sequoia

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Sequoia  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Sacha, Saju, Seiko, Saqui, Saija, Saihaj, Sekai, Sasi, Sakhi, Saachi, Sesha, Sage, Sahaj, Sayooj, Sachie, Sessy, Sajaa, Sajiyya, Sahas, Sahoj, Sashi, Seija, Saga, Seiichi, Saiyasha, Sakhee, Seok, Sasa, Sakshi, Seoc, Saesha, Saskia, Sahika, Saku, Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha, Sakke, Sayesha, Sahasya, Sascha, Sasya, Sazia, Saki, Saji, Sasho, Saiyash, Sahkyo, Sachh, Sachi, Sasha, Sayuj, Sagi

Show more information for this name
Find compatibility of name Sequoia with different names

Summary...
Gender: Girl
Origin: Indian, English
Meaning:   or
Religion: Christian
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved