Meaning of Sequoia

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Sequoia  generally means    or ,  is of  Indian, English  origin,  Name  Sequoia  is a  Feminine  (or Girl) name.   Person with name  Sequoia  are mainly  Christian  by religion.  .  

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Sequoia  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Saju, Sasi, Saiyash, Saqui, Saesha, Saskia, Seiko, Sahaj, Seiichi, Seok, Sasa, Sessy, Sakhee, Saachi, Sakshi, Saki, Sajiyya, Saihaj, Sage, Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha, Saji, Sayooj, Sajaa, Seija, Saiyasha, Sascha, Sahkyo, Sekai, Sasha, Sakhi, Saga, Sasho, Sashi, Sakke, Saija, Sesha, Sasya, Sagi, Sahika, Sayesha, Sayuj, Sacha, Seoc, Sachie, Saku, Sachi, Sachh, Sahasya, Sahas, Sahoj, Sazia

Show more information for this name
Find compatibility of name Sequoia with different names

Summary...
Meaning:  ,
Gender: Girl
Origin: Indian, English
Religion: Christian

   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved