Sissie

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Sissie  generally means  Blind,  is of  Indian, English  origin,  Name  Sissie  is a  Feminine  (or Girl) name.   Person with name  Sissie  are mainly  Christian  by religion.  .  

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Sissie  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Saju, Sasi, Saiyash, Saqui, Saesha, Saskia, Seiko, Sahaj, Seiichi, Seok, Sasa, Sakhee, Saachi, Sakshi, Saki, Sajiyya, Saihaj, Sage, Sequoia, Saji, Sayooj, Sajaa, Seija, Saiyasha, Sascha, Sahkyo, Sekai, Sasha, Sakhi, Saga, Sasho, Sashi, Sakke, Saija, Sesha, Sasya, Sagi, Sahika, Sayesha, Sayuj, Sacha, Seoc, Sachie, Saku, Sachi, Sachh, Sahasya, Sahas, Sahoj, Sazia

Find compatibility of name Sissie with different names

Summary...
Meaning: Blind
Gender: Girl
Origin: Indian, English
Religion: Christian
Auspicious Color: Red, Rust, Light Green
Auspicious Stones: Topaz
Alternate Stones: Apache Tear, Aquamarine, Coral, Obsidian
Auspicious Metal: Copper
Ruling Hours: 9pm ~ 11pm
Supportive Numbers: 9, 5
Lucky Days: Sunday, Tuesday
Passion: To Triumph
Life Pursuit: To survive against all opposition
Vibration: Resilient
Ruling Planet: Pluto
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved