Origin of Eligio

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Eligio  has  Italian  origin,  
Name  Eligio  is a  Masculine  (or Boy) name, and it generally means  To Choose.  .  

Show more information of name  Eligio

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Eligio  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Els, Eliska, Eilis, Elisha, Elija, Elijah, Elissa, Eliasz, Elki, Ellice, Eloise, Elsa, Elicia, Elis, Eliza, Elek, Eliseo, Elouise, Elke, Eelis, Elishia, Eligia, Elishua, Elias, Eloisa, Elok, Ellis, Elakshi, Eloisee, Elise, Elisa, Eilig, Elka, Eliisa, Elica

Show more information for this name
Find compatibility of name Eligio with different names

Summary...
Origin: Italian
Gender: Boy
Meaning: To Choose
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved