Gender of Sakhee

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Sakhee  is a  Feminine  (or Girl)  name.  
Name  Sakhee  belongs to rashi  Kumbh (Aquarius)  with dominant planet  Saturn (Shani)  Name Sakhee generally means  Friend.  Person with name  Sakhee  are mainly    by religion.

Show more information of name  Sakhee

Find qualities of  Aquarius (Kumbh)  or Find  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Sakhee  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday    or Find compatibility of  Kumbh (Aquarius)  with other zodiac signs
Similar sounding names: Sacha, Saju, Seiko, Saqui, Saija, Saihaj, Sekai, Sasi, Sakhi, Saachi, Sage, Sahaj, Sayooj, Sachie, Sajaa, Sajiyya, Sahas, Sahoj, Sashi, Seija, Saga, Seiichi, Saiyasha, Askha, Seok, Sasa, Sakshi, Seoc, Saesha, Sequoia, Saskia, Sahika, Saku, Sakke, Sayesha, Sahasya, Sascha, Sasya, Sazia, Saki, Saji, Sasho, Saiyash, Sahkyo, Sachh, Sachi, Sasha, Sayuj, Sagi

Show more information for this name
Find compatibility of name Sakhee with different names

Summary...
Gender: Girl
Meaning: Friend
Rashi: Kumbh (Aquarius)
Planet: Saturn (Shani)
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved