Origin of Saskia

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Saskia  has  Dutch  origin,  
Name  Saskia  is a  Feminine  (or Girl) name, and it generally means  Saxon.  .  

Show more information of name  Saskia

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Saskia  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Saju, Sasi, Saiyash, Saqui, Saesha, Seiko, Sahaj, Seiichi, Seok, Sasa, Sakhee, Saachi, Sakshi, Saki, Sajiyya, Saihaj, Sage, Sequoia, Saji, Sayooj, Sajaa, Seija, Saiyasha, Sascha, Sahkyo, Sekai, Sasha, Sakhi, Saga, Sasho, Sashi, Sakke, Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha, Saija, Sesha, Sasya, Sagi, Sahika, Sayesha, Sayuj, Sacha, Seoc, Sachie, Saku, Sachi, Sachh, Sahasya, Sahas, Sahoj, Sazia

Show more information for this name
Find compatibility of name Saskia with different names

Summary...
Origin: Dutch
Gender: Girl
Meaning: Saxon
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved