Origin of Saki

Name: 
Show similar names     Show variant names
Locally:  咲希

Name  Saki  has  Indian, Japanese  origin,  
Name  Saki  is a  Feminine  (or Girl) name, and it generally means  Friend.   Person with name Saki are mainly  Hindu  by religion.  .  

Show more information of name  Saki

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Saki  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Sacha, Saju, Seiko, Saqui, Saija, Saihaj, Sekai, Sasi, Sakhi, Saachi, Sage, Sahaj, Sayooj, Aasika, Sachie, Sajaa, Sajiyya, Osku, Sahoj, Seiichi, Seija, Saga, Asuka, Saiyasha, Sakhee, Sasa, Sakshi, Isaak, Saesha, Sahas, Sahika, Saku, Sakke, Sayesha, Sahasya, Sascha, Sasya, Saskia, Sazia, Sashi, Saji, Sasho, Saiyash, Sahkyo, Sachh, Sachi, Sasha, Sayuj, Sagi, Isoke

Show more information for this name
Find compatibility of name Saki with different names

Summary...
Origin: Indian, Japanese
In Local: 咲希
Religion: Hindu
Gender: Girl
Meaning: Friend
Suffixed Name: Sakishree, Sakiben, Sakidevi
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved