indian baby names
share page mobile version translate page
search
Indian river names
 
Page:   1,   2,   3,   4               

Indian River Names Meaning
   Achankovil    
   Adyar    
   Ahar    
   Ajay    Undefeatable
   Alaknanda    
   Amaravati    
   Amodar    
   Aner    
   Anjarakkandy    
   Arkavathy    
   Arvari    
   Badiya    
   Bahuda    
   Baleshwar    
   Ban Ganga    
   Banas    
   Bavanthadi    
   Beas    
   Berach    
   Betwa    
   Bhadra    
   Bhagirathi    
   Bharathapuzha    
   Bhavani    
   Bhima    
   Bosgah    
   Brahmani     River of God Brahma (Creator)
   Brahmaputra     Child of God Brahma (Creator)
   Budhi    
   Cathe    
   Chaliyar    
   Chambal    
   Chenab    
   Cheyyar    
   Cooum    
   Daman Ganga    
   Damodar    
   Darakeswar    
   Dhasan    
   Dudhana    

Page:   1,   2,   3,   4