Definition of Sequoia

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Sequoia  is of  English, Indian  origin,  it generally means    or ,  Name  Sequoia  is a  Feminine  (or Girl) name.   Person with name Sequoia are mainly  Christian  by religion.  .  

Show more information of name  Sequoia

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Sequoia  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Sahas, Sasha, Sasa, Sasi, Saihaj, Sessy, Sascha, Sazia, Sacha, Sakshi, Sayesha, Sachi, Sachh, Saija, Saiyasha, Sahaj, Saachi, Sage, Sashi, Seoc, Saskia, Sasya, Sahika, Sahkyo, Sesha, Saju, Sachie, Sekai, Sakhi, Sagi, Sahasya, Seiko, Saqui, Seok, Sajiyya, Saga, Saiyash, Saji, Seija, Saki, Sahoj, Saku, Seiichi, Saesha, Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha, Sakhee, Sayooj, Sasho, Sajaa, Sayuj, Sakke

Show more information for this name
Find compatibility of name Sequoia with different names

Summary...
Origin: English, Indian
Meaning:   or
Gender: Girl
Religion: Christian
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved